Közzététel

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK:

Elérhetőségi adatok

 • Hivatalos név Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely 1036 Budapest, Kiskorona u. 7.
 • Postai cím 1033 Budapest, Laktanya u. 35. (Iroda)
 • Telephely 1033 Budapest, Flórián tér 3. (Danubia Szalon)
 • Telefonszám +36 1 269 1178, +36 1 373 0228
 • Elektronikus levélcím info@odz.hu
 • Honlap https://utazenehez.hu/
 • Ügyfélszolgálat elérhetőségei kozonsegkapcsolat@odz.hu, +36 70 455 6814

Szervezeti felépítés, szervezeti egységek

Vezetők és szervezeti egység vezetők neve, beosztása, elérhetőségei

 • Ács Péter FerencÜgyvezető igazgató – ugyvezeto@odz.hu | +36 1 269 1178
 • Oszwald OrsolyaGazdasági igazgató – gazdasagi@odz.hu | +36 1 269 1178
 • Hámori MátéMűvészeti vezető – hamori@odz.hu | +36 1 269 1178

Ügyfélkapcsolatok

 • Ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetőségei Ádám Veronika – Közönségkapcsolati munkatárs – kozonsegkapcsolat@odz.hu | +36 70 455 6814
 • Ügyfélfogadási rend Minden hétköznap 9:00 – 16:00

Az intézmény felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai

 • Út a Zenéhez Alapítvány
  • Székhely 1033 Budapest, Laktanya u. 35.
  • Telefonszám: +36 1 269 1178
  • E-mail: utazenehez@gmail.com
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
  • Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
  • Honlap: https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 
  • Központi telefonszám: +36 1 795 1200
  • Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Központi Ügyfélszolgálati Iroda 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., honlap: www.emmiugyfelszolgalat.gov.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Az intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető szabályozók

 • Vonatkozó jogszabályok
  • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
  • 32016R0679 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  • 2015. évi XCLIII. törvény a közbeszerzésekről és a törvény végrehajtási rendeletei
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
  • 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
  • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
  • 2006. évi XXXVIII. törvény a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetéséről
  • 2000. évi C. törvény a számvitelről
  • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
  • 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
  • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
  • 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól
  • 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról
  • 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól
  • 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
 • Alapító Okirat
 • Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat  

Az intézmény által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások

Adatbázisok

 • Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Infotv. szerinti azonosító adatai
 • Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
  • A Danubia Zenekar koncertjeinek online videótára 
   • Adatfajta: videófelvétel
   • Hozzáférés módja: Az Út a Zenéhez oldal előfizetői számára biztosított
   • Másolatkészítés nincs.

Az intézmény nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az intézmény által közzétett hirdetmények, közlemények  

Az intézmény által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Az intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 • Nincsen jelenleg futó vizsgálat vagy ellenőrzés

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 • Közérdekű adatok (2011. CXII. tv ., és a 2009. CXXII. tv. szerint)
 • Egyedi adatigénylés Egyedileg írásban a 1033 Budapest, Laktanya u. 35. szám alatti címre, elektronikusan a info@odz.hu címre eljuttatott levelével igényelhet adatot, szóbeli adatigénylését székhelyünkön teheti meg.

Feltöltés alatt

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Az intézmény éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők (FB-tagok vezető tisztségviselőnek minősülnek!) illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások

Feltöltés alatt

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai.

Feltöltés alatt

Közbeszerzési információk

Feltöltés alatt